Regulamin

Regulamin zajęć Roboteco

Dotyczy zajęć organizowanych przez Roboteco, w lokalizacjach wskazanych w zakładce ZAPISY. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
 1.  Regulamin – niniejszy regulamin, zawierający warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Roboteco.
 2.  Organizator – firma Roboteco Michał Golba, z siedzibą w: 05-816, Michałowice, ul. Kasztanowa 29, NIP: 123-111-35-32.
 3.  Opiekun – osoba pełnoletnia, będąca rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka zgłaszanego do udziału w zajęciach.
 4.  Uczestnik – osoba niepełnoletnia, zgłaszana dobrowolnie przez Opiekuna do udziału w zajęciach.

§1

Przez Zgłoszenie udziału, rozumiane jest zapisanie uczestnika na zajęcia: telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz zapisu na stronie www.roboteco.pl.

§2

 1. Po zgłoszeniu udziału, Opiekun zobowiązany jest do opłacenia zajęć, zgodnie z instrukcją płatności, przesłaną Opiekunowi, na podany w Zgłoszeniu adres email oraz respektując postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Jeżeli instrukcja płatności nie dotarła do Opiekuna, jest on zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

§3

Opłaty za zajęcia pozalekcyjne
 1. Opłaty wnoszone są w systemie miesięcznym, do dziesiątego dni każdego miesiąca, na konto przesłane w instrukcji płatności.
 2. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć w dowolnym momencie. W takim przypadku należy wnieść opłatę za bieżący miesiąc.
Opłaty za kursy wakacyjne i zimowe
 1. Potwierdzeniem zapisu na kurs wakacyjny lub zimowy jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł, najpóźniej w terminie 7 dni od momentu zapisu. Brak wpłaty w tym terminie, równoważny jest z rezygnacją z udziału w kursie. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, w przypadku rezygnacji z udziału w kursie.
 2. Pozostała cześć wpłaty za kurs wakacyjny i zimowy, wnoszona jest w całości, najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu. Brak wpłaty w tym terminie, równoważny jest z rezygnacją z udziału w kursie.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie w terminie przynajmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu, organizator umożliwia wykorzystanie wpłaconych środków podczas zajęć organizowanych przez Roboteco (nie dotyczy zaliczki).
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty. W wyjątkowych sytuacjach (np. znalezienie innego uczestnika na zwolnione miejsce) organizator rozpatruje indywidualnie przypadek.

§4

Roboteco zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Roboteco. W przypadku gdy, zajęcia nie odbędą się z powodów po stronie Roboteco, pieniądze za zajęcia, które nie odbyły się zostaną zwrócone Opiekunowi Uczestnika.

§5

Roboteco zobowiązuje się do świadczenia usług, w sposób zgody z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.

§6

 1. Roboteco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników zajęć, w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.
 2. Opiekun odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika i z tego powodu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.

§7

Organizator zapewnia opiekę nad Uczestnikiem jedynie w trakcie trwania zajęć, w godzinach określonych w ofercie zajęć, dostępnej na stronie internetowej Organizatora i przekazanej do wiadomości Opiekunom przez email.

§8

 1. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia.
 2. Uczestnik notorycznie nie stosujący się do poleceń osób prowadzących zajęcia, może zostać usunięty z zajęć. W powyższym wypadku Organizator zwraca należności za pozostałą część zajęć.

§9

 1. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć prowadzący zajęcia, czy też inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywał zdjęcia Uczestnikom zajęć, wykorzystywanych jedynie w marketingowych firmy Roboteco.
 2. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest przesłać stosowną informację na adres: info@roboteco.pl, przed pierwszym udziałem Uczestnika w zajęciach.

§10

Przystąpienie przez Uczestnika do zajęć Roboteco, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora, w celach niezbędnych do zrealizowania zajęć.

§11

W przypadku zawarcia z Opiekunem Prawnym umowy, której postanowienia różnią się od postanowień Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawartej umowy.

§12

Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Roboteco. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Roboteco (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych”.
images not found

Zapisz się na kurs

Sprawdź terminy naszych zajęć oraz lokalizacje w Twojej okolicy.

Aktualności